گوگردزدائی به روش مراکس

گوگردزدائی به روش مراکس

یکی دیگر از فرآیندهای متداول از فرآیندهای گوگرد زدایی استفاده از فرآیند مراکس است. در این فرایند مشتقات نفتی در 3 مرحله با سود سوز آور و آب شستشو داده می شود. برج مراکس از سه قسمت تشکیل شده است.

در مرحله اول که شامل 15 سینی از برج می باشد گاز با سود 10% شستشوی اولیه داده میشود به این صورت که گاز از پایین به طرف بالا در حرکت است و توسط سودی که از بالای هر طبقه بطرف پایین در حرکت است شستشو داده می شود. گاز سپس به قسمت دوم برج که آن هم شامل 15 سینی است وارد می شود در اینجا سود 20% که مخلوط با کاتالیست مراکس می باشد توسط تلمبه از پایین مخزن سود مجاور برج گرفته و روی سینی 30 ام می ریزد. با حرکت گاز به طرف بالا و حرکت سود و مراکس به طرف پایین گاز از تمام ترکیبات گوگردی و مرکاپتانها عاری شده که این مواد در محلول باقی می‌مانند. قسمت سوم برج شامل 3 سینی است که هدف از از ایجاد ان حذف مواد احتمالی از گاز می باشد .در این مرحله گاز با اب توسط تلمبه ای به قسمت فوقانی برج ریخته می شود و شستشو می گردد و سود احتمالی ان که ممکن است با گاز خارج گردد گرفته شده ودر نهایت گاز خارج شده از این برج کاملا شیرین بوده و تنها رطوبت موجود در آن است که می بایست آن را از گاز خارج کرد.