خدمات ما

خدمات طراحی و مهندسی

  • مطالعات امکان سنجی طرحهای صنعتی
  • مطالعات فنی، مالی و ریسک طرحها
  • خدمات خوراک و طراحی پکیجها
  • مهندسی مفهومی، Basic و Detail
  • خدمات مدیریت پروژه
  • خدمات مشاوره مدیریتی

خدمات تهیه و تدارکات کالا